Algemene Voorwaarden DUTCH TRIATHLON SERIES (DTS)

CLICK HERE FOR THE ENGLISH VERSION

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Amsterdam Sport Events BV, gevestigd te; Aalsmeerderweg 241-7 – 1432 CM – Aalsmeer. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52129020. Hierna te noemen ASE.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: De door ASE in enig jaar te organiseren sportevenementen DTS Bosbaan, DTS HLMRMEER, DTS Ouderkerk en DTS Grand Prix Zandvoort.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersonen (in deze ASE) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar voor een Sprint afstand, 16 jaar voor de Olympische en 1/3 Afstand bereikt hebben.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk de maandag voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Het is Deelnemer toegestaan om na zijn inschrijving een beperkt aantal wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van Deelnemer. Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor het evenement doorgevoerd worden.

Chip
Bij DTS wordt er gebruik gemaakt van het ProChip systeem van MyLaps. Het gebruik van een eigen gele of groene ChampionChip is niet mogelijk. Deelnemer huurt de ProChip van Mylaps. De registratiekosten is inclusief huur ProChip. Deelnemer dient zelf de chip na de race uitsluitend bij de Bike check-out in te leveren. Als de chip onverhoopt verloren is zullen de Mylaps kosten van €25 per chip ter plekke voldaan moeten worden d.m.v. pinbetaling.

Ere prijzen
Bij DTS ontvangt iedere finisher een prachtige medaille. Voor verschillende Age Groupen en Overall Dames, Heren en Relay teams.hebben we ere prijzen. Deelnemer kan altijd bij de stand van Mylaps informeren of hij/zij in de prijzen is gevallen. 1e , 2e en 3e prijzen worden uitsluitend bij de podium ceremonie op het evenement uitgereikt. Prijzen worden NIET nagestuurd. Uitslagen staan dezelfde dag online en zijn via www.dutchtriathlons.nl op te zoeken.

Finisher Shirts
Bestelde en betaalde Finisher Shirts moeten bij de registratiebalie door deelnemer zelf worden afgehaald. Het op verzoek nasturen per post van een finisher shirt kost €9. (€4 porto + €5 handling)

ARTIKEL 3: ANNULEREN

3.1. Bij een annulering worden inschrijfkosten in geen geval gerestitueerd.

3.2. Een inschrijving kan maximaal één keer zonder kosten worden omgezet naar een inschrijving voor dezelfde afstand bij een DTS Evenement in hetzelfde kalenderjaar. Uitzondering hier op is dat de inschrijving van het laatste evenement van het jaar ook naar het eerste evenement van het daarop volgende jaar verzet mag worden. Een wijziging moet de deelnemer zelf aanvragen via info@dtseries.nl. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het betreffende evenement wat geannuleerd gaat worden.

3.3. Deelnemer heeft tot 14 dagen voor het Evenement de mogelijkheid zijn inschrijving over te dragen aan een nog niet voor hetzelfde Evenement ingeschreven persoon. Deelnemer wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen via de Njuko omgeving. Deze actie gaat gepaard met administratiekosten à €10,00. In de laatste 14 dagen voor het Evenement is overdragen van de inschrijving niet meer mogelijk.

3.4. De in artikel 3.2 en 3.3 benoemde regelingen kunnen niet beiden gebruikt worden voor dezelfde inschrijving.

3.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten. In geval van Blauwalg kan een evenement aangepast worden van triathlon naar een Run Bike Run (Duathlon).

3.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan of aan te passen, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement. De huurkosten van een bestelde wetsuit worden i.g.v. aanpassing door Blauwalg voor 50% vergoed.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4.7. De Deelnemer dient in het geval van een aansprakelijkheidsclaim dit uiterlijk 14 dagen na einde van het evenement bij de Organisator in te dienen.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

GENDER NEUTRAAL

Gender neutraal

Vanaf 2023 zal DTS voor deelnemers drie keuzes bieden om zich te registreren:

Man (M) / Vrouw (V) / Overig (X)

De keuze bepaald ook in welke categorie je geplaatst wordt m.b.t. de uitslag. Er moeten minimaal 7 personen in een Age Group geregistreerd zijn om van een competitie te spreken en daar dus een prijsuitreiking voor plek 1, 2 en 3 aan te koppelen. Bij minder dan 7 personen in een Age Group worden er geen ereprijzen uitgereikt aan de nummers 1,2 en 3 maar worden deze wel eervol vermeld door de speaker. Uiteraard staat iedere deelnemer in de uitslagenlijst die ook online op de website van DTS wordt gepubliceerd.

REGLEMENT:

De Dutch Triathlon Series (DTS) werken met een eigen team juryleden die er op toezien dat de wedstrijd volgens de regels verloopt. Deelnemers dienen zich aan ons reglement te houden. DTS juryleden zijn bij machte deelnemers te diskwalificeren die zich niet aan de regels zoals hieronder beschreven houden.

 • Deelnemers mogen bij geen enkel onderdeel gebruik maken van muziekdragers zoals z.g. oortjes en koptelefoons.
 • Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars en politiebeambten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen.
 • Conformeer je te allen tijde aan de geldende verkeersregels (tenzij door verkeersregelaars en politiebeambten anders aangegeven) en begrijp dat het parcours toegankelijk is voor publiek en verkeer. Ook de voor verkeer afgesloten stukken kunnen tijdens het evenement worden gebruikt door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen. Houd je daarom te allen tijde aan de verkeersregels. Er wordt rechts gereden.
 • Het medische team van de DTS is gerechtigd om atleten uit de wedstrijd te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
 • We vragen alle deelnemers om zich goed en sportief te gedragen, en om andere deelnemers, evenementmedewerkers en vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen.
 • Het weggooien van afval is enkel toegestaan in afvalzones. De afvalzones bevinden zich rondom de verzorgingsposten en worden duidelijk aangegeven. Gooit een deelnemer afval weg buiten deze zone wordt hij of zij gediskwalificeerd.
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest uit de wedstrijd te stappen dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk de jury hiervan op de hoogte te stellen. Als hieraan niet wordt voldaan en er wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende deelnemer worden gevorderd als hij/zij zich op dat moment thuis of in een hotel/accommodatie bevindt.
 • De organisatie van DTS behoudt zich het recht voor om reglement, parcours en locaties te allen tijde te kunnen wijzigen. De deelnemers moeten hiervan echter voor de start van de wedstrijd op de hoogte worden gesteld, tenzij de wijziging direct betrekking heeft op de veiligheid van de atleten.
 • Zowel bij het zwem-, fiets- als looponderdeel is het dragen van koptelefoons of oordoppen niet toegestaan.
 • Deelnemers (m/v) aan de DTS mogen zich niet met ontbloot bovenlijf begeven op het fiets- en loopparcours.
 • Elke deelnemer dient zich bekend te maken met het parcours, het is de eigen verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen (afwijkende aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en organisatie daargelaten).
 • DTS behoudt zich het recht voor om – wanneer de weersomstandigheden dit vereisen – de wedstrijd de Duathlonstatus mee te geven, met het oog op de veiligheid van de deelnemer. Hierbij zal geen (gedeeltelijke) teruggave van inschrijfgelden plaatsvinden. Zijn de weersomstandigheden zodanig slecht dat ook de veiligheid van de deelnemers bij een duathlon niet kan worden gewaarborgd dan kan de organisatie van DTS ervoor kiezen het evenement in zijn geheel af te gelasten. Bij afgelasting zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.
 • De uitgereikte startnummers dienen gedurende het gehele fiets- en looponderdeel zichtbaar te zijn.

ZWEMREGELS

 • Een deelnemer dient tijdens het evenement te beschikken over een de badmuts die bij de registratie is verkregen. Deze dient te worden gedragen op alle momenten dat de deelnemer in het water is.
 • Eventuele aanpassingen aan het zwemonderdeel worden medegedeeld tijdens de deelnemersbriefing aan de hand van de dan geldende weersomstandigheden, watertemperatuur en eventuele wijzigingen in zwemafstand.
 • Zwemvliezen, paddles, snorkels en drijfmiddelen zijn verboden.
 • Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen.
 • Als een deelnemer hulp ontvangt tijdens het zwemonderdeel (bijvoorbeeld van kanoërs of reddingsbrigade) kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het zwemparcours te verplaatsen, in te korten of het zwemonderdeel af te gelasten wanneer de weersomstandigheden, watertemperatuur of algehele waterconditie daartoe nopen.

FIETSREGELS

 • Stayeren is niet toegestaan. De ‘stayerzone’ is een 12 meter lange rechthoek van 3 meter breed (anderhalve meter aan beide zijden vanaf het voorwiel) tussen het voorste punt van de voorste fietser en de fietser erachter. Een inhaalactie (het volledig passeren van de stayerzone) dient binnen 20 seconden voltooid te zijn. Daaropvolgend hoort de ingehaalde atleet binnen 5 seconden uit de stayerzone van eerstgenoemde atleet verdwenen te zijn.
 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient op de rug te worden gedragen met fietsen.
 • Het dragen van een veilige fietshelm is verplicht.
 • De fietshelm dient met het kinbandje bevestigd te zijn voordat de fiets uit het rek wordt genomen. Vervolgens mag de helm pas weer worden losgemaakt als de fiets na het fietsonderdeel in het rek staat.
 • Individuele begeleiding is niet toegestaan. Het fietsparcours is gesloten voor supportvoertuigen. Een deelnemer mag geen hulp zoeken bij of aanvaarden van toeschouwers, begeleiders of derden met uitzondering van de officiële technische ondersteuning vanuit de organisatie of binnen de coachposten.
 • Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de staat en eventuele reparatie van de fiets. De fiets dient voor aanvang van het evenement goed te zijn onderhouden en in een rijklare staat te verkeren. De deelnemer dient in staat en voorbereid te zijn om eventueel noodzakelijke reparaties zelf uit te kunnen voeren, het aanvaarden van hulp hierbij kan leiden tot diskwalificatie. Hiermee is uitgesloten dat er met reservewielen of reservefietsen wordt gewerkt. Bij het inchecken van de fiets wordt een basale technische controle gedaan, waarbij alleen de fietsen die voldoen aan de eisen worden toegelaten tot de transitiezone. De helm moet tegelijk met de fiets ingecheckt worden en mag daarna de transitiezone enkel verlaten tijdens en na de wedstrijd.
 • Fietsers worden geacht om de instructies en aanwijzingen van alle race officials en autoriteiten op te volgen. Het is deelnemers toegestaan om met de fiets aan de hand te lopen als dit noodzakelijk is.
 • Deelnemers dienen op het parcours zoveel mogelijk rechts te houden. Inhalen dient aan de linkerzijde plaats te vinden.
 • De bestraffing voor stayeren, gevaarlijk rijden en onsportief gedrag wordt door de jury bepaald en kan leiden tot diskwalificatie.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het fietsparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen.

LOOPREGELS

 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen met lopen.
 • Deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts te lopen opdat passeren ter linkerzijde mogelijk blijft.
 • Deelnemers mogen niet met ontbloot bovenlijf rennen en moeten met een gesloten tri-suit over de finish komen.
 • Individuele begeleiding op het parcours (in de vorm van niet-deelnemende hardlopers, fietsers of andere voertuigen) is niet toegestaan. Het aannemen van voeding of andere attributen is buiten de coachpost niet toegestaan, en kan leiden tot diskwalificatie.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het loopparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen.